Verkoopsvoorwaarden

Home / Verkoopsvoorwaarden

Behalve uitdrukkelijke en andersluidende overeenkomst schriftelijk gespecifieerd in onze bestekken en offertes, zijn onze onderhoudsverkoops- of leveringscontracten bij de algemene voorwaarde hieronder vermeld, onderworpen.
1.Vorming van het contract.
Als onze offertes zijn alleen geldig gedurende de optietermijn die erop vermeld is, of bij gebrek ervan gedurende een periode van 1 maand. Het aanvaarden va onze offertes heeft ook de aanvaarding van deze voorwaarden tot gevolg. Zo ook voor de aanvaarding van de facturen.
Elke bestelling schept geen verplichting voor ons dan na schriftelijke aanvaarding van onzentwege. We voorbehouden ons het recht van waarborg van betaling te vragen, zelfs gedurende de uitvoering van een bestelling, en in geval van weigering, het geheel van het contract of het gedeelte te leveren of te presteren, nietig te verklaren.
Elke nietig verklaring van een order moet door ons schriftelijk aanvaard worden, en geeft aanleiding tot een schadeloosstelling van ten minste een derde van het bedrag van de bestelling.
We weigeren alle voorwaarden die zich op de documenten van onze cliënten bevinden. Alleen onze voorwaarden zijn van toepassing.
2. Termijnen
Het leveren van goederen en andere hangen niet van ons af. Er is dus geen uiterst vastgestelde termijn vastgesteld, behalve uitdrukkelijke en andersluidende overeenkomst, en kan heen aanleiding geven tot weigering noch tot enige schadevergoeding.
De gevallen van overmacht of plotselinge zelfs vooruitziende gebeurtenissen, onafhankelijk van onze wil, die de algemene uitvoeringen van het contract belangrijk wijzigen, zoals: blackout, werkstakingen, epidemisch, ziekte, oorlog, rekwisitie, brand, overstroming, ongeval van gereedschappen, onbestelbare wisselstukken in fabricatie, onderbrekingen of vertragingen van het vervoer of alle andere redenen die een gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze firma of van onze leveranciers veroorzaken, verlengen de termijn van een duur ten minste zolang dan de onderbreking of vertraging die ze veroorzaken, rekening gehouden van de verbintenissen die we afgesloten zouden hebben. Het verlengen van de termijnen zullen te bekwamertijd ter kennis van onze cliënten gebracht worden.
Waarborg.
We garanderen onze werken voor de periode die vastgesteld is bij de offerte of op de factuur. Na die termijn houd onze verantwoordelijkheid helemaal op, uit welke hoofde dat het is.
We verwerpen alle verantwoordelijkheid in het algemeen niet belangrijk, voor wat betreft de levering die niet van onze fabricatie zin. Elke klacht, om aanvaard te worden, dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven, binnen de 48 uren na de ontvangst van de goederen of prestaties, of binnen de 48 uren na de vaststelling van een beschadiging, gedurende de waarborgperiode.
Gedurende dezelfde periode maken we ons vrij van waarborg voor elke wijziging of herstelling die aan de gewaarborgde
installatie zou gebracht worden door al wie vreemd is aan onze firma.
Betalingen.
Onze facturen zijn betaalbaar contant via overschrijving en zonder korting. Het aanvaarden van wissels of andere betalingsmiddelen zal geen schuldvernieuwing veroorzaken, noch de toepassing onttrekken van de hieronder volgende clausule betreffende de gerechtelijke bevoegdheid, in geval van betaling bij middel van aanvaarde wissels, zal bij niet betaling van een dezer wissels op de vervaldag, het volledig saldo ineens en onmiddellijk eisbaar zijn.
Ieder op haar vervaldag onbetaalde factuur draagt van rechtswege een interest van 7% tot op de dag van haar betaling, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
In geval va niet betaling van een factuur op haar vervaldag, voorbehouden we ons het recht het geheel van de bedragen van de facturen die nog niet op hun vervaldag zijn, onmiddellijk op te eisen.
Indien het totale bedrag van de factuur, zonder geldige reden, niet betaald is op haar vervaldag, zal door de klant, over de hoofdsom, de interesten en kosten, een forfaitaire som van 15%, met een minimum van € 25, te betalen zijn voor onbeschikbaarheid van lopend kapitaal en administratiekosten.
Eigendom.
In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, zijn parijen het uitdrukkelijk eens dat de eigendom van de geleverde goederen slechts zal verworven zijn na de volledige betaling van de factuur. De klant verbindt er zich toe de gekochte waren niet te vervreemden noch te verkopen, vooraleer de volledige prijs
ervan betaald te hebben op straf vervolgd te worden op grond van artikel 491 van het strafwetboek.
Gerechtelijke bevoegdheid.
Alle betwistingen van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtban te Tongeren.
We voorbehouden ons het recht de betwisting door een andere bevoegde rechtbank te late beslechten.
De aanvaarding van de factuur geldt als akkoord van de koper over alle hierboven vermelde voorwaarden.